Văn bản giải trình với cơ quan thuế

Văn bản giải trình với cơ quan thuế

Trung tâm dịch vụ kế toán & đào tạo kế toán ABS là đơn vị nhiều năm làm dịch vụ kế toán uy tín và hiệu quả nhất hiện nay. Dưới đây là mẫu văn bản giải trình với cơ quan thuế chúng tôi cung cấp cho các bạn tham khảo để sử dụng tốt cho công việc.

Mẫu văn bản giải trình với cơ quan thuế

CƠ QUAN……………                                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:……………………                                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….. ngày……tháng…… năm……….

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v:……………………………………………)

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ …………………………………………

Tên doanh nghiệp:…………………………………………………………………………..

Người đại diện theo pháp luật:………………………, Chức vụ:…………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………………., Fax:…………………………………………………………………………………..

Mã số thuế:…………………………………………………………………………

Ngành nghề kinh doanh:…………………………………………………………………………….

Nội dung giải trình

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi xin cam kết nội dung trên  là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xin trân trọng kính chào!

          Nơi nhận:                                                                  Người viết tường trình

               CHI CỤC THUẾ………….                                                 ( Ký và ghi rõ họ tên)

 

Xem thêm một số dịch vụ của ABS:

Bình luận của khách

Tư vấn ngay