Từ 1/4, bãi bỏ một loạt thông tư quy định về thủ tục hải quan

Từ 1/4, bãi bỏ một loạt thông tư quy định về thủ tục hải quan

(TCT online) – Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hải quan Theo đó, nhiều quy định về thủ tục hải quan, tờ khai hải quan… sẽ được bãi bỏ.
 
Từ 1/4, bãi bỏ một loạt thông tư quy định về thủ tục hải quan
Từ 1/4, bãi bỏ một loạt thông tư quy định về thủ tục hải quan
 
Bỏ quy định nộp hợp đồng mua bán khi làm thủ tục tạm nhập; lập danh sách các tờ khai NK tại chỗ gửi cho cơ quan Thuế đối với hàng hóa XNK tại chỗ theo tháng thay vì từng lần; chủ kho tự theo dõi thanh khoản hợp đồng thuê kho ngoại quan, báo cáo về hiện trạng hàng hóa trong CFS theo từng quý…
 
Đặc biệt, Thông tư 38/2015/TT-BTC đã bãi bỏ một loạt các thông tư đã được ban hành trước đó quy định về thủ tục hải quan.
 
Cụ thể, danh sách các thông tư bị bãi bỏ theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC, gồm:
 
– Thông tư số 94/2014/TT-BTC ngày 17/7/2014 quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan; xử lý đối với trường hợp từ chối nhận hàng;
 
– Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại;
 
– Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;
 
– Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại;
 
– Thông tư số 186/2012/TT-BTC ngày 02/11/2012 của Bộ Tài chính quy định mẫu, phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh và chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh;
 
– Thông tư số 183/2012/TT-BTC ngày 25/10/2012 của Bộ Tài chính về việc quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan và việc sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan;
 
– Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính ban hành mẫu tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;
 
– Thông tư số 190/2011/TT-BTC ngày 20/12/2011 của Bộ Tài chính quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch và chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch;
 
– Thông tư số 45/2011/TT-BTC ngày 19/5/2011 của Bộ Tài chính về quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận tải đa phương thức quốc tế;
 
– Thông tư số 45/2007/TT-BTC ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt;
 
– Thông tư số 13/2014/TT-BTC ngày 14/1/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài;
 
– Thông tư số 175/2013/TT-BTC ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan;
 
– Thông tư số 237/2009/TT-BTC ngày 18/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu, máy móc nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất hàng xuất khẩu nhưng bị hư hỏng, tổn thất do nguyên nhân khách quan như: bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ;
 
Và các nội dung hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này.
 
Thông tư 38/2015/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2015. 
 
Riêng điểm đ.2 khoản 1, điểm đ khoản 4 Điều 42; khoản 4, khoản 7, khoản 8 Điều 133; Điều 135 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật số 71/2014/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế có hiệu lực (từ ngày 1/1/2015).
 
Cách xác định tiền chậm nộp đối với các tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 1/1/2015 nhưng người nộp thuế chậm nộp thuế và thực hiện nộp thuế từ ngày 1/1/2015 thì thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 133 Thông tư này.
Rate this post
Bình luận của khách

Tư vấn ngay