Sửa hóa đơn viết sai như thế nào

Kế toán lập hóa đơn sai nhưng chưa giao cho khách hàng thì nên xử lý như thế nào?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính thì: Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho khách hàng, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai nếu phát hiện hóa đơn lập có sai sót.

Công ty muốn thay đổi một số thông tin trên hóa đơn và không muốn sử dụng số hóa đơn còn tồn thì công ty có được hủy những hóa đơn đó không?

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC: doanh nghiệp có thể thực hiện hủy số hóa đơn đó như đồng thời thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới theo quy định.

Lập hóa đơn như thế nào khi danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng trên hóa đơn?

Theo quy định tại Điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 thì:

Có hai cách:

  • Cách 1: Người bán hàng ghi liên tiếp nhiều hóa đơn, ở hóa đơn đầu tại dòng cuối để ghi hàng hóa ghi ‘tiếp số sau” và ở hóa đơn tiếp dòng đầu để ghi hàng hóa ghi “tiếp số trước”, và liệt kê tiếp những hàng hóa còn lại, làm tương tự cho đến hàng hóa cuối cùng và gạch chéo phần còn trống ở hóa đơn cuối cùng nếu còn.
  • Cách 2: Sử dụng kèm bảng kê. Bảng kê cần nêu rõ theo hóa đơn số/ngày/tháng/năm và có đầy đủ chữ ký của người bán, người mua như trên hóa đơn.

Đồng thời trên hóa đơn ghi tên gọi chung của mặt hàng tại mục tên hàng và ghi kèm theo bảng kê số /ngày/tháng/năm. Nếu bảng kê có nhiều hơn một trang thì cần đánh số trang và đóng dấu giáp lai.

Cả hai bên cần lưu bảng kê kèm hóa đơn và số bảng kê phát hành phù hợp với số liên hóa đơn.

Công ty dùng hàng hóa tự sản xuất để trả lương cho người lao động thì có phải lập hóa đơn không?

Công ty bạn phải lập hóa đơn khi dùng hàng hóa tự sản xuất để trả thay lương cho người lao động. Công ty phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng. Điều này được quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 14, Chương III, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của BTC)

Công ty kinh doanh có nhiều khách hàng không lấy hóa đơn khi mua hàng vậy công ty có cần lập hóa đơn không?

Theo thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính nêu rõ: nếu một công ty cung cấp hàng hóa dịch vụ cho bên thứ hai mà giao dịch có giá trị từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần nhưng bên thứ hai không lấy hóa đơn thì Công ty bạn vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” tại mục “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”.

 Trường hợp công ty bán hàng có giảm giá thì cách lập hóa đơn như thế nào?

Trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã giảm, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT. Nếu việc giảm giá áp dụng căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thực tế mua đạt mức nhất định nào đó thì số tiền giảm giá của hàng hóa đã bán khi chưa đạt mức được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Khi này trên hóa đơn cần ghi rõ số tiền được giảm giá và số hóa đơn được giảm giá .

Nếu bán hàng qua điện thoại hoặc FAX nên không có chữ ký của khách hàng thì phải ghi như thế nào?

Bạn không nhất thiết phải có chữ ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn. Khi lập hóa đơn tại mục “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”, Công ty bạn phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, FAX. Bạn có thể tham khảo thêm tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 chương III.

Nếu hóa đơn ủy nhiệm do bên nhận ủy nhiệm lập thì tên đơn vị bán là tên đơn vị ủy nhiệm hay đơn vị được ủy nhiệm? 

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 17, Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 thì: Công ty bạn vẫn phải ghi tên đơn vị bán là đơn vị ủy nhiệm và đóng dấu đơn vị ủy nhiệm phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

Nếu hóa đơn tự in được in từ thiết bị của bên được ủy nhiệm hoặc hóa đơn điện tử thì không phải đóng dấu của đơn vị ủy nhiệm.

Hãy liên hệ công ty ABS hoặc gọi số Hotline 0378 405 222 để được tư vấn.

 

Bình luận của khách

Tư vấn ngay