Một số sửa đổi, bổ sung về quản lý thuế thu nhập cá nhân

Một số sửa đổi, bổ sung về quản lý thuế thu nhập cá nhân

Ngày 24/7/2015, Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn 2994/TCT-TNCN giới thiệu một số nội dung sửa đổi, bổ sung của Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn Thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Có nhiều nội dung được đề cập đến như đối với thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế, về việc tính thuế đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng, về việc ủy quyền quyết toán thuế….

Các bạn sau khi tốt nghiệp lớp học kế toán thuế cần cập nhập thêm những thông tư sau đây.

1. Về nghĩa vụ quyết toán thuế TNCN

1.1. Đối với tổ chức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi thì doanh nghiệp trước chuyển đổi không phải khai quyết toán thuế TNCN đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi, bên tiếp nhận thực hiện khai quyết toán thuế TNCN theo quy định.

1.2. Đối với Công ty xổ số, DN bảo hiểm, DN bán hàng đa cấp;

Tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng

Công ty xổ số, DN bảo hiểm, DN bán hàng đa cấp;

  • Tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn,
  • Chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại,
  • trúng thưởng chỉ có trách nhiệm khấu trừ và khai thuế trong năm

=> Không phải quyết toán nghĩa vụ khấu trừ vào cuối năm.

1.3. Đối với thu nhập không phải quyết toán thuế

Cá nhân không phải quyết toán thuế TNCN đối với khoản thu nhập từ bảo hiểm không bắt buộc do người sử dụng lao động mua và đóng góp cho người lao động đã khấu trừ thuế theo thuế suất 10%.

2. Về việc uỷ quyền quyết toán thuế

Trường hợp người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam nhưng trước khi xuất cảnh chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì có thể uỷ quyền theo quy định của Bộ Luật Dân sự cho đơn vị trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán thuế theo quy định.

3. Về sửa đổi, bổ sung mẫu biểu, tờ khai thuế

Các mẫu biểu, tờ khai tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC đã thay thế toàn bộ mẫu biểu, tờ khai tương ứng tại Thông tư 156/2013/TT-BTC Các mẫu biểu, tờ khai mới được đánh số theo nguyên tắc phân nhóm theo đối tượng và tính chất để dễ nhớ, dễ phân biệt và mỗi nhóm có thể bổ sung hoặc cắt giảm mẫu mà không ảnh hưởng đến số thứ tự. Cụ thể:

– Nhóm mẫu có ký hiệu “01” dành cho cá nhân kinh doanh.

– Nhóm mẫu có ký hiệu “02” dành cho cá nhân tự khai thuế đối với tiền lương, tiền công.

– Nhóm mẫu có ký hiệu “03” dành cho cá nhân khai thuế đối với chuyển nhượng bất động sản.

– Nhóm mẫu có ký hiệu “04” dành cho cá nhân tự khai thuế đối với các loại thu nhập khác.

– Nhóm mẫu có ký hiệu “05” dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế từ tiền lương, tiền công.

– Nhóm mẫu có ký hiệu “06” dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế từ các loại thu nhập khác.

– Nhóm mẫu có ký hiệu “07” dành cho các mẫu đơn đề nghị của người nộp thuế (không bao gồm đơn đề nghị miễn giảm thuế).

– Nhóm mẫu có ký hiệu “08” dành cho các mẫu đơn liên quan đến miễn giảm thuế.

– Nhóm mẫu có ký hiệu “09” dành cho các mẫu liên quan đến xác nhận về người phụ thuộc.

 

 

5/5 - (1 bình chọn)
Bình luận của khách

Tư vấn ngay