Cách kê khai thuế cho chi nhánh hoạch toán phụ thuộc và độc lập

Cách kê khai thuế cho chi nhánh hoạch toán phụ thuộc và độc lập

 Cách kê khai thuế cho chi nhánh

Kê khai thuế môn bài:

Điều 17 thông tư 156/2013/TT-BTC quy định

Xuất hóa đơn cho chi nhánh

Theo điểm 2.6 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

1. Chi nhánh hạch toán độc lập:

– Xuất hoá đơn như bán hàng bình thường.

2. Chi nhánh hạch toán phụ thuộc:

– Nếu  là chi nhánh, cửa hàng … ở khác tỉnh, khi điều chuyển hàng hoá chọn một trong hai cách sử dụng hoá đơn, chứng từ như sau:

a) Lập hoá đơn GTGT.

b) Lập Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ.

Nhưng khi bán hàng thì những chi nhánh này phải lập hóa đơn & Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về trụ sở chính.

Để trụ sở chính lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ.

Kê khai thuế GTGT: 

Theo điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC

1. Chi nhánh hạch toán độc lập:

– Thì kê khai tại chi nhánh.

2. Chi nhánh hạch toán phụ thuộc:

+/ Nếu chi nhánh hạch toán phụ thuộc cùng tỉnh (TP) với trụ sở chính thì kê khai tại trụ sở chính.

Chú ý: Nếu những chi nhánh này có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng và trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế GTGT đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng & sử dụng hóa đơn riêng.

– Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, thì Cục trưởng Cục Thuế địa phương quyết định về nơi kê khai thuế.

+/ Nếu chi nhánh hạch toán phụ thuộc ở khác tỉnh (TP) với trụ sở chính:
Thì kê khai thuế GTGT tại chi nhánh. Nếu những chi nhánh này không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì kê khai thuế tại trụ sở chính.

– Trường hợp DN có dự án kinh doanh bất động sản ở địa phương khác tỉnh với trụ sở chính, có thành lập đơn vị trực thuộc (chi nhánh, Ban quản lý dự án…) thì phải thực hiện đăng ký thuế và nộp thuế theo phương pháp khấu trừ với cơ quan thuế địa phương.

Đối với những DN sản xuất:

Những cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) khác tỉnh với trụ sở chính:

Nếu không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì:

– Nếu cơ sở sản xuất có hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương đó, khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho trụ sở chính phải lập hóa đơn GTGT làm căn cứ để kê khai, nộp thuế tại đó.

– Nếu cơ sở sản xuất không thực hiện hạch toán kế toán thì kê khai thuế tại trụ sở chính và nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất (Thuế vãng lai ngoại tỉnh)

Số thuế GTGT phải nộp cho địa phương cơ sở sản xuất được xác định theo tỷ lệ:

– 2% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 10%)

– 1% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 5%)

– Nếu tổng số thuế GTGT phải nộp  mà lớn hơn số thuế GTGT phải nộp tại trụ sở chính thì DN tự phân bổ số thuế phải nộp cho các địa phương như sau:

Cách tính:

Số thuế GTGT phải nộp cho địa phương        =          Số thuế GTGT phải nộp tại trụ sở chính         X         Tỷ lệ (%) giữa doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm do cơ sở sản xuất ra hoặc sản phẩm cùng loại tại địa phương trên tổng doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra của toàn doanh nghiệp.

Chú ý: Nếu DN không phát sinh số thuế phải nộp tại trụ sở chính thì không phải nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất.

– DN phải lập & gửi “Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính & cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán” theo mẫu số 01-6/GTGT kèm theo Thông tư 156 cùng với hồ sơ khai thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp, một bản Bảng phân bổ mẫu số 01-6/GTGT tới các cơ quan thuế cơ sở sản xuất trực thuộc.

Bảng phân bổ theo mẫu số 01-6/GTGT nêu trên, DN lập chứng từ nộp thuế GTGT tại trụ sở chính & từng địa phương cơ sở sản xuất. ghi rõ nộp vào Kho bạc nhà nước đồng cấp với cơ quan thuế nơi trụ sở chính & địa phương cơ sở sản xuất.

Kế khai thuế TNDN:

Ví dụ: Công ty A trụ sở tại Bắc Ninh có 2 đơn vị sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán đóng tại Hải Phòng & Hưng Yên. Sản phẩm sản xuất ra do trụ sở chính xuất bán.

Trong kỳ khai thuế tháng 10/2014:

Doanh thu theo giá chưa có TGTGT của sản phẩm sản xuất ra tại nhà máy ở Hải Phòng là 400 triệu;

doanh thu theo giá chưa có TGTGT của sản phẩm sản xuất ra tại nhà máy ở Hưng Yên là 500 triệu.

Tháng 10/2014, Công ty A không phát sinh số thuế phải nộp tại trụ sở chính.

Công ty A cũng không phải nộp thuế giá trị gia tăng cho Hải Phòng & Hưng Yên.

Theo Khoản 1 Điều 12  Thông tư  156/2013/TT-BTC: 

  1. Chi nhánh hạch toán độc lập:

– Kê khai thuế TNDN tại chi nhánh đó

.2. Chi nhánh hạch toán phụ thuộc:

Kê khai thuế TNDN tập trung tại trụ sở chính (Chi nhánh không phải kê khai thuế TNDN chỉ kê khai thuế GTGT và môn bài tại cơ quan thuế chi nhánh đó)

  1. Đối với DN sản xuất:

– Những cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc khác tỉnh với trụ sở chính:

Thì nộp hồ sơ khai thuế TNDN tập trung tại trụ sở chính.

Kê khai Thuế TNCN

Điểm c Khoản 2 Điều 16 Thông tư  156/2013/TT-BTC:

“c) Nơi nộp hồ sơ khai thuế

c.1) Nơi nộp hồ sơ khai thuế quý, từng lần phát sinh

– Nơi nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế là Cục Thuế trực tiếp quản lý nơi cá nhân làm việc hoặc nơi phát sinh công việc tại Việt Nam (trường hợp cá nhân không làm việc tại Việt Nam).

– Nơi nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh, kể cả cá nhân kinh doanh lưu động (buôn chuyến) là Chi cục Thuế trực tiếp quản lý nơi cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh.

– Nơi nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần sử dụng hóa đơn là Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú)”.

Từ quy định trên thì:
  1. Chi nhánh hạch toán độc lập

– Kê khai & quyết toán thuế tại chi nhánh đó

2.  Chi nhánh hạch toán phụ thuộc

– Kê khai & quyết toán tại trụ sở chính của công ty.

Báo cáo tài chính & quyết toán thuế 

Chi nhánh hạch toán độc lập

– Kê khai & nộp BCTC, quyết toán thuế tại chi nhánh đó

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc

– Kê khai & Nộp BCTC về cho trụ sở chính, trụ sở chính làm BCTC hợp nhất và nộp lên cơ quan thuế.

Các chi nhánh hạch toán phụ thuộc có trụ sở ở địa phương khác tỉnh với trụ sở chính

Của Công ty mẹ lập báo cáo hoạt động kinh doanh gửi về Công ty mẹ ở trụ sở chính.

Công ty mẹ căn cứ vào đó nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế .

Còn chi nhánh hạch toán phụ thuộc không phải lập báo cáo tài chính gửi cơ quan quản lý thuế trực tiếp quản lý chi nhánh

Để được tư vấn trực tiếp vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 0222.653.2222 –  Hotline: 0962.511.222

Rate this post
Bình luận của khách

Tư vấn ngay