Cách hạch toán trợ cấp bảo hiểm xã hội khi ôm đau, thai sản

Cách hạch toán trợ cấp bảo hiểm xã hội khi ốm đau, thai sản mới nhất 2016

Kế toán viên thực hiện ghi nhận như thế nào đối với khoản trợ cấp BHXH chi trả trong kỳ cho người lao động. Dưới đây, Trung tâm đào tạo kế toán thực tế  ABS tại bắc ninh xin hướng dẫn cách hạch toán trợ cấp bảo hiểm xã hội khi doanh nghiệp thực hiện chi trả trợ cấp BHXH cho người lao động theo Thông tư 200/2014/BTC của Bộ Tài chính.

  1. Khi trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ:

Nợ TK 622, 623, 627,641, 642 (số tiền tính vào chi phí SXKD)

Nợ TK 334 (số tiền trừ vào lương của người lao động)

Có TK 3382, 3383, 3384, 3386 (tổng số các khoản trích theo lương)

  1. Khi nộp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ: hạch toán số phải nộp theo bút toán, phần giữ lại treo trên TK 338

Nợ TK 3382, 3383, 3384, 3386

Có TK 111, 112

  1. Khi tính tiền BHXH phải trả cho người lao động trong kỳ:

Nợ TK 3383

Có TK 334

  1. Khi thanh toán số BHXH phải trả cho người lao động:
  • Trường hợp chi trả bằng số BHXH được giữ lại:

Nợ TK 334

Có TK 111, 112

  • Trường hợp chi trả bằng tiền từ bên BHXH:

+ Khi nhận được tiền:

Nợ TK 111, 112

Có TK 3383

+ Khi thanh toán cho người lao động:

Nợ TK 334

Có TK 111, 112

Trung tâm đưa ra ví dụ để các bạn có thể rõ hơn: (đvt: triệu đồng)

Trong tháng 4/N, tại doanh nghiệp X có tổng số lương phải trả cho người lao động 2.300, trong đó:

– Lương của công nhân sản xuất là: 1.300

– Lương của bộ phận bán hàng là: 300

– Lương của bộ phận quản lý DN là: 700

Doanh nghiệp thực hiện trích các khoản trích theo lương theo quy định.

Ngày 3/5, doanh nghiệp thực hiện thanh toán tiền ốm cho ông A là 1,5.

Kế toán sẽ thực hiện ghi nhận như sau:

  • Khi trích các khoản trích theo lương, kế toán ghi:

Nợ TK 622           1.300 * 24% = 312

Nợ TK 641              300 * 24% = 72

Nợ TK 642              700 * 24% = 168

Nợ TK 334             2.300 * 10,5% = 241,5

Có TK 338              2.300 * 34,5% = 793.5

(Chi tiết TK 3382: 2.300 * 2% = 46)

(Chi tiết TK 3383: 2.300 * 26% = 598)

(Chi tiết TK 3384: 2.300 * 4,5% = 103,5)

(Chi tiết TK 3386: 2.300 * 2% = 46)

  • Giả sử doanh nghiệp thực hiện nộp số tiền đóng BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN bằng tiền gửi và được pháp giữ lại 2% BHXH, kế toán ghi nhận:

Số BHXH DN phải nộp là: 2.300 * 24% = 552

Nợ TK 338              552 + 103,5 + 46 + 46 = 747,5

(Chi tiết TK 3382: 46)

(Chi tiết TK 3383: 552)

(Chi tiết TK 3384: 103,5)

(Chi tiết TK 3386: 46)

Có TK 112                                                           747,5

Bên Có TK 3383 còn 598 – 552 = 46

  • Số tiền nghỉ ốm của ông A sau khi được tính theo quy định ghi nhận trong tháng 4 như sau:

Nợ TK 3383       1,5

Có TK 334           1,5

  • Khi dùng số BHXH doanh nghiệp giữ lại để chi trả, kế toán ghi:

Nợ TK 334                    1,5

(Chi tiết Ông A, số tiền : 1,5)

Có TK 3383                   1,5

Trung tâm đào tạo ABS chúc bạn thành công! Các bạn có mong muốn làm việc trong ngành kế toán có thể tham gia lớp Kế toán tổng hợp thực tế  AZ dành cho người mới bắt đầu học kế toán.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

Rate this post
Bình luận của khách

Tư vấn ngay