Cách hạch toán hàng mua về biếu tặng

Cách hạch toán hàng mua về biếu tặng

1. Khi mua hàng về để cho biếu tặng, các bạn hoạch toán như hàng mua bình thường:

• Nợ TK 156

• Nợ TK 1331

• Có TK 111,331

·         – Nợ TK 156

·         – Nợ TK 1331

·         – Có TK 111,331

2. Khi xuất hàng cho biếu tặng:

a. Trường hợp sản phẩm, hàng hóa dùng để biếu, tặng cho khách hàng bên ngoài doanh nghiệp được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh:

·         – Nợ TK 641 ( Theo TT200), 6421 (QĐ 48)

·         – Có các TK 156.

Nếu phải kê khai thuế GTGT đầu ra, ghi:

·         – Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

·         – Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

b.Trường hợp sản phẩm, hàng hóa dùng để biếu, tặng cho cán bộ công nhân viên được trang trải bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi:

·         – Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng giá thanh toán)

·         – Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

·         – Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

Đồng thời ghi nhận giá vốn hàng bán đối với giá trị sản phẩm, hàng hóa, NVL dùng để biếu, tặng công nhân viên và người lao động:

·         – Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

·         – Có các TK 152, 153, 155, 156

3. Khi nhận hàng biếu tặng (Bên nhận hàng biếu tặng)

·         – Nợ TK 156, 142, 642 … (Tổng giá trị + Thuế GTGT), vì không được khấu trừ.

·         – Có TK 711.

Dưới đây là phương pháp hạch toán đối với hàng mua về biếu tặng khách hàng,

Trân trọng!

 

 

 

 

Rate this post
Bình luận của khách

Tư vấn ngay