Mẫu công văn giải trình sai sót với cơ quan thuế

Mẫu công văn giải trình sai sót với cơ quan thuế

Khi làm kê khai, viết hóa đơn GTGT với lý do nào đó mà bị sai sót nhưng không biết cách khai trình với cơ quan thuế ra sao, hôm hay khóa học kế toán Bắc Ninh sẽ hướng dẫn các bạn mẫu kê khai báo với cơ quan thuế khi sai sót.

   CÔNG TY KẾ TOÁN BẮC NINH                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————–                                                                     ———————————————–
Số: 01-15/CV-15                                                                            BẮC NINH ngày 30 tháng 03 năm 2015

  CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH
(V/v: nộp lại bảng kê mua vào tháng 1/2015)

    Kính gửi: CHI CỤC THUẾ BẮC NINH

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY KẾ TOÁN BẮC NINH
Người đại diện theo pháp luật: …….  – Chức vụ: …….
Địa chỉ trụ sở chính: ……..
Điện thoại: ………
Mã số thuế: …….
Ngành nghề kinh doanh: ……..

Trong quá trình nhập số liệu của bảng kê mua vào (mẫu số PL 01-2/GTGT) vào phần mềm kế toán Misa và kết xuất ra phần kê khai thuế HTKK của tháng 1/2015. Do phần mềm kế toán Misa bị lỗi, do đó đã cập nhật sai địa chỉ và mã số thuế của Công ty TNHH…Hóa đơn số….. Sai sót trên không làm ảnh hưởng đến số thuế được khấu trừ và số thuế phải nộp.

Nay Công ty chúng tôi làm công văn này, gửi tới Chi cục thuế BẮC NINH để giải trình và nộp lại bảng kê mua vào (mẫu số PL 01-2/GTGT) của tháng 1/2015 đã điều chỉnh lại cho đúng.

Công ty chúng tôi xin cam kết nội dung trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xin trân trọng kính chào!
Nơi nhận:                                                                                    Đại diện Doanh nghiệp
– Như trên;                                                                                    Giám Đốc
– Lưu                                                                                    (Ký tên và đóng dấu)

 

Bình luận của khách

Tư vấn ngay