Trình tự thủ tục xử lý hàng hóa vật tư hư hỏng

Trình tự thủ tục xử lý hàng hóa vật tư hư hỏng

Tình huống

Thủ tục xử lý sản phẩm bị hư hỏng do tồn kho lâu ngày, hết hạn sử dụng hoặc bị hư hỏng do bị biến đổi quá trình sinh hóa và lỗi thời theo quy định bao gồm những hồ sơ nào ?

Trả lời:

Trường hợp công ty có vật tư, hàng hóa tồn kho bị hư hỏng, mất phẩm chất… đã trích lập dự phòng thì phải thực hiện thủ tục thanh lý và xử lý tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 4

Thông tư số 228 ngày 7-12-2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho… Cụ thể, doanh nghiệp lập Hội đồng xử lý tài sản để thẩm định tài sản bị hủy bỏ.

Biên bản thẩm định phải kê chi tiết tên, số lượng, giá trị hàng hóa hủy bỏ, nguyên nhân phải hủy bỏ, giá trị thu hồi được do bán thanh lý, giá trị thiệt hại thực tế.

Mức độ tổn thất thực tế của từng loại hàng tồn đọng không thu hồi được là khoản chênh lệch giữa giá trị ghi trên sổ kế toán trừ đi giá trị thu hồi do thanh lý (do người gây thiệt hại đền bù cho, do bán thanh lý hàng hóa).

Về xử lý hạch toán:

Giá trị tổn thất thực tế của hàng tồn đọng không thu hồi được đã có quyết định xử lý hủy bỏ, sau khi bù đắp bằng nguồn dự phòng giảm giá hàng tồn kho, phần chênh lệch thiếu được hạch toán vào giá vốn hàng bán của doanh nghiệp.
Trường hợp vật tư, hàng hóa bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên không được bồi thường (chưa trích lập dự phòng) thì công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nếu thực hiện đúng các điều kiện về thủ tục hồ sơ theo quy định tại khoản 2.1, Điều 6 Thông tư số 123 ngày 27-7-2012 của Bộ Tài chính.
Phần thu nhập từ thanh lý tài sản nếu có (được xác định bằng (=) doanh thu thu được do thanh lý tài sản trừ (-) giá trị còn lại của tài sản thanh lý ghi trên sổ sách kế toán tại thời điểm thanh lý và các khoản chi phí được trừ liên quan đến việc thanh lý tài sản) được tính vào thu nhập khác khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định tại khoản 5, Điều 7 Thông tư 123.

Quan tâm:

Rate this post
Bình luận của khách

Tư vấn ngay