Sử dụng hóa đơn điện tử

Sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là gì? Những đối tượng nào phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế? Đăng ký như thế nào? ABS sẽ giúp quý khách hàng giải đáp thắc mắc này ngay sau đây.

1. Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là gì? 

Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử bng phương tiện điện tử. Bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua. Bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khi tạo t máy tính tin có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

2. Đối tượng sử dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thì sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện sổ sách kế toán, sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên và có doanh thu năm trước liền kề từ 03 (ba) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 (mười) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng ln bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc diện bắt buộc nhưng có thực hiện sổ sách kế toán, có yêu cầu thì cũng được áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định.

3. Đăng ký sử dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế

Các đối tượng sử dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Cơ quan thuế có trách nhiệm gửi Thông báo cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Thông báo theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Thời gian gửi thông báo: trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh.

 Kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, các đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử của mã của cơ quan thuế sẽ hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có)

4. Lập và cấp mã hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

4.1. Lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Các đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để lập hóa đơn. Sử dụng tài khoản đã được cấp khi đăng ký để thực hiện:

– Lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

– Ký số, ký điện tử trên các hóa đơn đã lập và gửi hóa đơn để cơ quan thuế cấp mã.

4.2. Cấp mã hóa đơn

Hóa đơn được cơ quan thuế cấp mã phải đảm bảo:

– Đúng thông tin đăng ký 

– Đúng định dạng về hóa đơn điện tử 

– Đầy đủ nội dung về hóa đơn điện tử.

– Không thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Hệ thống cấp mã hóa đơn của Tổng cục Thuế tự động thực hiện cấp mã hóa đơn và gửi trả kết quả cấp mã hóa đơn cho người gửi.

 

 

 

Rate this post
Bình luận của khách

Tư vấn ngay