Kinh nghiệm kế toán cuối năm

Lưu ý khi làm báo cáo tài chính và quyết toán thuế

1. Ghi nhận lệ phí môn bài đầu năm tài chính
a) Ghi nhận lệ phí môn bài phải nộp
Nợ TK 6422/6425 Có TK 3338/3339
b) Chi tiền nộp thuế môn bài
Nợ 3338/3339 Có 111/112
Công ty dịch vụ kế toán uy tín tại Bắc Ninh
2. Kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối đầu năm
a) Trường hợp có lãi ghi:
Nợ TK 4212 Có TK 4211
b) Trường hợp lỗ ghi:
Nợ TK 4211 Có TK 4212
3. Tính và nộp thuế TNDN tạm tính –> hạch toán
+ Căn cứ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp vào Ngân sách Nhà nước hàng quý theo quy định
Nợ TK 8211 Có TK 3334
+ Khi nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN, ghi:
Nợ TK 3334 Có TK 111, 112,. . .
+ Cuối năm, khi xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm tài chính:
 • Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý trong năm, thì số chênh lệch ghi:
Nợ TK 3334 Có TK 8211
 • Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp lớn hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý trong năm, thì số chênh lệch phải nộp thiếu, ghi:
Nợ TK 8211 Có TK 3334
 • Khi thực nộp số chênh lệch thiếu về thuế thu nhập doanh nghiệp vào Ngân sách Nhà nước, ghi:
Nợ TK 3334 Có các TK 111, 112
4. Nguồn tiền mặt
Thường các chủ DN bỏ tiền túi để mua hàng, trả chi phí nhưng không có giấy tờ gì nên quỹ thiếu hụt –> hợp đồng mượn tiền của Sếp để bù đắp vào.
5. Tiền ngân hàng
Có bao nhiêu tài khoản ngân hàng thì nhớ lấy bấy nhiêu sổ phu về để đối chiếu, kể cả các tài khoản không có phát sinh.
6. Thuế GTGT khấu trừ
Kiểm trả xem số dư ở chỉ tiêu 43 trên tờ khai thuế GTGT tháng 12/2019 hoặc quý 04/2019 so với số dư ở TK 1331 như thế nào?
 • Thông thường nếu hóa đơn tháng/ quý nào khai tháng/quý đó thì kết quả nó bằng nhau
 • Ngược lại hóa đơn mua vào khai không đúng tháng/quý –> số dư nợ TK 1331 sẽ lớn hơn hoặc bằng số dư ở chỉ tiêu 43
7. Công nợ phải thu phải trả
Làm biên bản đối chiếu công nợ phải thu, phải trả cho đến hết 31/12/2019
8. Tiền tạm ứng
Kiểm tra đồi chiếu để hoàn ứng nếu ứng mà chưa xài hết.
9. Hàng tồn kho
 • Kiểm tra hàng nhập đã chuẩn chưa? Xuất hàng đã tính giá xuất kho chưa?
 • Tuyệt đối không để xuất quá số lượng hàng tồn kho hiện có.
 • Lập dự phòng gì không?
10. Phân bổ chi phí trả trước
 • Đã phân bổ chưa?
 • Loại chi phí nào hợp lý? Chi phí nào không hợp lý?
11. Tài sản cố định
 • Đã khấu hao chưa?
 • Chi phí khấu hao nào hợp lý? Chi phí nào chưa hợp lý
12. Thuế phải nộp
Lên thuế xin tình hình thuế năm 2018 để về đối chiếu cho nhanh
 • Thuế môn bài? hạch toán chi phí và đóng tiền chưa?
 • Thuế GTGT? Căn cứ khai báo, chứng từ nộp thuế và hạch toán để xem đúng chưa?
 • Thuế TNCN? Thuế TNCN nhớ làm quyết toán năm để có số chính xác khi lên BCTC.
 • Thuế TNDN? Thuế TNDN lưu ý các bút toán Nợ 8211 Có 3334, Nợ 3334 Có 8211 khi có phát sinh nộp hằng quý, cuối năm
 • Thuế khác?
13. Lương, BHXH, BHYT, BHTN, CPCĐ, thuế TNCN
 • Hạch toán lương chưa?
 • Đã trích các khoản theo lương chưa?
 • Đối chiếu với cơ quan bảo hiểm đã được chưa?
14. Các khoản tiền vay, mượn
Kiểm tra lại kỹ để hoàn trả
15. Doanh thu
Doanh thu nào chịu thuế TNDN? doanh thu nào không?
 • Doanh thu bán hàng?
 • Doanh thu tài chính?
 • Doanh thu khác?
16. Giá vốn
Giá vốn được trừ và giá vốn không được trừ?
 • Căn cứ để tính giá thành là gì? có vượt định mức cho phép không?
 • Đã hạch toán, tập hợp, kết chuyển giá vốn chưa?
17. Chi phí
Chi phí nào hợp lý? chi phí nào không hợp lý?
 • Chi phí bán hàng?
 • Chi phí quản lý?
 • Chi phí lãi vay (tài chính)?
 • Chi phí khác?
18. Kết chuyển doanh thu chi phí
Kế toán xem đã kết chuyển hết chưa? TK từ loại 5 đến loại 9 không có số dư cuối kỳ.
19. Lập quyết toán thuế TNDN –> xác định số thuế phải nộp
20. Lập quyết toán thuế TNCN –> xác định số thuế phải nộp

 

 

 

 

 

Rate this post
Bình luận của khách

Tư vấn ngay