Dịch vụ thành lập/giải thể doanh nghiệp tại Bắc Ninh

Thủ tục ra sao để Công ty có thể đi vào hoạt động một cách hợp pháp