Dịch vụ thành lập công ty liên doanh tại Việt Nam

Công ty liên doanh là công ty do hai bên hoặc nhiều bên hợp tác thành lập tại Việt Nam trên các cơ sở Hợp đồng liên doanh giữa các Công ty nước ngoài với Công ty Việt Nam

Theo quy định của pháp luật, Công ty liên doanh được thành lập theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc Công Ty Cổ Phần (nếu trên 03 nhà đầu tư). Mỗi bên liên doanh chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn cam kết góp vào vốn điều lệ của Công ty.

Công ty liên doanh có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, được thành lập và hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trong nội dung dịch vụ của Công ty ABS, Công ty sẽ tư vấn toàn bộ các vấn đề pháp lý liên quan đến hình thức đầu tư này và trực tiếp thay mặt Quý khách thực hiện toàn bộ các thủ tục cấp phép theo quy định của pháp luật.


 QUY TRÌNH THỰC HIỆN / The procedures

Dich-vu-thanh-lap-cong-ty-tai-bac-ninh

Để thành lập công ty, Quý khách phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 1: Chuẩn bị các hồ sơ cần thiết / Step 1: Prepare the necessary documents

Nội dung: Công ty ABS sẽ gửi cho Quý khách các danh mục hồ sơ mà Quý khách cần phải cung cấp (theo danh mục dưới đây). Trong quá trình cung cấp, nếu Quý khách có bất kỳ các thắc mắc nào, Quý khách vui lòng liên hệ qua email, điện thoại để chúng tôi trực tiếp hướng dẫn. / National Law Consultancy Company  will send you the list of documents that you need to provide (according to the list below). In the process of providing, if you have any questions, please contact us via email and phone in order that we can consult directly for these proceduces.

Bước 2: Thiết lập các hồ sơ liên quan / Step 2: Set the relevant documents.

Nội dung: Sau khi nhận được các tài liệu mà Quý khách cung cấp, ABS sẽ trực tiếp hoàn thành các hồ sơ cần thiết theo quy định

Bước 3: Tiến hành gửi lại hồ sơ để Quý khách kiểm tra và ký tên trên tất cả các hồ sơ / Step 3: Proceed to send all documents in order that  you can check and sign carefully on them.
Bước 4: Thay mặt Quý khách nộp hồ sơ và giải quyết hồ sơ đến khi được Cấp giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp /  Step 4: On behalf of customers submission and settlement documents until you are granted Investment Certificate and Business Registration Certificate..
A. Hồ sơ chứng minh tư cách nhà đầu tư / Documents to Prove Lawful Source of Investor
  1. Đối với Nhà đầu tư nước ngoài

Quý khách vui lòng chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu sau / Please prepare Documents  as follows:

      1.1 Hồ sơ chứng minh tư cách nhà đầu tư nước ngoài / Documents to Prove Lawful Source of Foreign Investor

→ Bản sao Giấy phép công ty (hợp thức hóa lãnh sự).

Copy of the company’s license (or any equivalent document) (These documents must be consular legalized)

→ Báo cáo tài chính (hợp thức hóa lãnh sự).

Financial Statement (Audited) (These documents must be consular legalized)

→ Bản xác nhận tài khoản ngân hàng của Công ty tại thời điểm nộp hồ sơ (hợp thức hóa lãnh sự)

Audited Company Accounts (These documents must be consular legalized)

→ Điều lệ công ty (hợp thức hóa lãnh sự).

              Charter of company / Memorandum of Association of Company (These documents must be consular legalized)

→ Bản sao hộ chiếu của người đại diện.

Authenticated Copy of the representative’s passport.

LƯU Ý / Notes: Các giấy tờ được cấp từ nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật theo quy định của pháp luật / These documents from oversea must be consular legalized and translate into Vietnam.

  1. Đối với Công ty Việt Nam

Quý khách vui lòng chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu sau / Please prepare Documents  as follows:

      1.1 Hồ sơ chứng minh tư cách Công ty Việt Nam / Documents to Prove Lawful Source of Vietnam partner

→ 03 Bản sao y công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

03 Notary Copy of the Business Registration Certificate

→ 03 Bản sao y công chứng Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất.

03 Notary Copy of Financial Statement (Audited) (last year and last two year)  

→ 03 Bản sao y công chứng Bản xác nhận tài khoản ngân hàng của Công ty tại thời điểm nộp hồ sơ

03 Notary Copy of Company Accounts

→ 03 Bản sao y công chứng Điều lệ công ty.

               03 Notary Copy of Charter of company / Memorandum of Association of Company

→ 03 Bản sao y công chứng CMND/ Hộ chiếu của người đại diện.

03 Notary Copy of the Vietnam Company representative’s ID card/passport.

B. Hồ sơ chứng minh năng lực kinh nghiệm của nhà đầu tư nước ngoài và Công ty Việt Nam / Documents to Prove Experienced and Capacity of Foreign Investor and Vietnam Company

Quý khách vui lòng cung cấp các hồ sơ liên quan đến năng lực kinh nghiệm của nhà đầu tư đối với lĩnh vực mà nhà đầu tư dự định đăng ký. Về hồ sơ này, tùy vào mỗi nhà đầu tư mà chúng có một số hồ sơ khác nhau, do đó, Quý khách xem xét và gửi cho Công ty chúng tôi xem và đánh giá trước khi sử dụng / Capacity Profile experiences of investors (purpose: to demonstrate the capability of the investor when performing these operations, these materials do not have the general form should additional investor advicecompany’s combined with other materials you find necessary We reference).

Quý khách có thể gửi một số hợp đồng thương mại giữa quý khách & khách hàng của Quý khách & một số giấy tờ cần thiết khác để chứng mình quý khách có đủ kinh nghiệm trong lĩnh vực này / Please send some  import-export contracts between your company and your customer. and every necessary document. In your application to set up a company, We want to let the Vietnam goverment know that your company have experience trading. So, your plan will be easily accepted.

LƯU Ý / Notes: Các giấy tờ được cấp từ nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật theo quy định của pháp luật / These documents from oversea must be consular legalized and translate into Vietnam.

C. Hồ sơ chứng minh địa điểm đặt văn phòng công ty và dự án / Documents to Prove the main office and place of implementing the projects

Quý khách vui lòng cung cấp Văn bản chứng minh quyền sử dụng hợp pháp trụ sở doanh nghiệp (hợp đồng thuê nhà/văn phòng có công chứng hoặc thuê nhà/văn phòng của tổ chức có chức năng cho thuê nhà/văn phòng hợp pháp). / Legal documents concerning housing and land of the main office and place of implementing the projects.

Địa chỉ: Số 05, Hoàng Văn Thái, Đại Phúc, Tp Băc Ninh.  
Điện thoại: 02226 53 2222
Hotline: 0378 405 222
Website: www.ketoanbacninh.net

 

 

Rate this post
Bình luận của khách

Tư vấn ngay