Đào tạo kế toán – Kế Toán Trưởng tại Bắc Ninh

Đào tạo kế toán – Kế Toán Trưởng

Kế toán trưởng là:

  • Người được bổ nhiệm đứng đầu bộ phận kế toán nói chung của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xí nghiệp, cơ sở…
  • Là người phụ trách, chỉ đạo chung và tham mưu chính cho lãnh đạo về tài chính và các chiến lược tài chính,kế toán cho doanh nghiệp.

Tiêu chuẩn, điều kiện và trách nhiệm, quyền hạn của kế toán trưởng.

  • Kế toán trưởng giữ vai trò quan trọng trong doanh nghiệp,
  • Đặc biệt là những doanh nghiệp lớn.
  • Để làm được kế toán trưởng đòi hỏi phải đáp ứng một số tiêu chuẩn và điều kiện nhất định.

Theo quy định của luật kế toán, để  làm được kế toán trưởng phải đáp ứng được tiêu chuẩn và điều kiện như sau:

Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng:

+ Tiêu chuẩn:

–          Các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 điều 50 của Luật Kế toán số 03/20130QH11;

–          Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ bậc trung cấp trở lên;

–          Thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là hai năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là ba năm đối với có chuyên môn, nghiệp vụ kế toán bằng trung cấp.

+ Người làm kế toán trưởng phải có chứng chỉ qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng, để có chứng chỉ kế toán trưởng thì yêu cầu phải tham gia khóa học đào tạo tại các trung tâm, chứng chỉ được cấp có hiệu lực hành nghề là chứng chỉ do học viện tài chính cấp. Nội dung khóa học gồm 11 chuyên đề và chia làm hai phần:

  • I – PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:

✔️Chuyên đề Nội dung✔️
🍀Chuyên đề 1: Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp:
🍀Chuyên đề 2: Quản lý tài chính doanh nghiệp:
🍀Chuyên đề 3: Pháp luật về thuế
🍀Chuyên đề 4: Thẩm định dự án đầu tư:
🍀Chuyên đề 5: Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với Ngân hàng và Tổ chức tài chính:

  •  II – PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ:

✔️✔️Chuyên đề Nội dung
🍀Chuyên đề 6: Pháp luật về kế toán:
🍀Chuyên đề 7: Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ kế toán trưởng doanh nghiệp:
🍀Chuyên đề 8: Kế toán tài chính doanh nghiệp (kể cả kế toán đặc thù):
🍀Chuyên đề 9: Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp:
🍀Chuyên đề 10: Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp:
🍀Chuyên đề 11: Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp

+ Chính phủ quy định cụ thể tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán phù hợp với từng loại đơn vị kế toán.

Trách nhiệm và quyền hạn của kế toán trưởng:

+ Trách nhiệm:

–          Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán;

–          Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của Luật này;

–          Lập báo cáo tài chính;

+ Quyền Hạn:

Kế toán trưởng có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.

Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước,

Đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước,

Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và doanh nghiệp nhà nước,

Ngoài các quyền đã quy định tại khoản 2 điều này còn có quyền:

Có ý kiến bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán về việc tuyển dụng,

Thuyên chuyển, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật người làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ;

Yêu cầu các bộ phận liên quan trong đơn vị kế toán cung cấp đầy đủ,

Kịp thời tài liệu liên quan đến công việc kế toán và giám sát tài chính của kế toán trưởng;

Bảo lưu ý kiến chuyên môn bằng văn bản khi có ý kiến khác với ý kiến của người ra quyết định;

Báo cáo bằng văn bản cho người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán khi phát hiện các vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán trong đơn vị;

Trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định đó.

Thông tư 199/2011/Tt- BTC ngày 30/12/2011 (hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2012) hướng dẫn việc thực hiện tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.

Kết luận:

–> Vậy để trở thành kế toán trưởng, một người lãnh đạo giỏi thì các bạn phải được đào tạo chuyên nghiệp và được cấp chứng chỉ kế toán trưởng, còn trần trừ gì nữa mà không liên hệ ngay với trung tâm kế toán ABS tại Bắc Ninh.

Để được tư vấn miễn phí và được tiếp xúc với đội ngũ giảng viên trực tiếp giảng dạy của bộ tài chính và các giáo viên đã có nhiều năm kinh nghiệm làm kế toán trưởng. Trung tâm dành rất nhiều ưu đãi cho các bạn học viên đăng ký ngay thôi nào.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 0962 511 222 (Dịch vụ)

Xin trân trọng cảm ơn!

5/5 - (5 bình chọn)
Bình luận của khách

Tư vấn ngay