Văn bản giải trình với cơ quan thuế

Mẫu văn bản giải trình với cơ quan thuế

CƠ QUAN……………                                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:……………………                                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….. ngày……tháng…… năm……….

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v:……………………………………………)

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ………………………………………………………………………………………………………………………………

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Người đại diện theo pháp luật:………………………, Chức vụ:…………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:……………………………………………., Fax:…………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ngành nghề kinh doanh:……………………………………………………………………………………………………………………………….

Nội dung giải trình

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi xin cam kết nội dung trên  là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xin trân trọng kính chào!

Nơi nhận:                                                                                                     Người viết tường trình

               CHI CỤC THUẾ………….                                                                                     ( Ký và ghi rõ họ tên)