Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán, làm báo cáo tài chính tại bắc ninh 2017

Dịch vụ dọn dẹp sổ sách là một hoạt động kiểm tra và rà soát kế toán. Thông qua việc kiểm tra các chứng từ kế toán, kiểm tra các bút toán hạch toán kế toán, kiểm tra các báo cáo kế toán, hồ sơ quyết toán thuế, dịch vụ kế toán. Để thực hiện các điều chỉnh cần thiết để sổ sách kế toán và các báo cáo kế toán phù hợp theo đúng quy định của pháp luật.

Đọc tiếp